همایش معرفتی تربیت

تربیت-کودک-نوجوان-جوان

موضوع: الگوی دینی راهبردی تربیت کودک، نوجوان و جوان

🎙 سخنران: استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی

زمان: پنج‌شنبه 18 آبان و 30 آذر 1402

مکان: یزد، بلوار مدرس، مدینة العلم کاظمیه