جان عالم

جان عالم

جان عالم

همانطور که روح ما جان بدن ماست، نفس انسان کامل نیز جان عالَم است و همانطور که نفس به بدن اشراف دارد و آن را زنده نگه می‌دارد، حجت خدا نیز به کل عالم اشراف و توجه دارد و به همه عالم مدد می‌رساند و واسطه فیض است و همه موجودات به تعبیری مسامحتاً اجزای وجود او هستند و نسبت به همه اینها محبت و شفقت دارد.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی