هدف عبادت

🔗 ما عبادت می‌کنیم تا همه‌ی قوای نفسانی به تسخیر «نَفس» در آید، و نفس ما هم در اختیار «الله تعالی» در آید.