خداخواهی جای خودخواهی!

حرکت انسان به سوی خدا یعنی شخص از خود بیرون بیاید و به‌جای اینکه خود را بخواهد، خدا را بخواهد؛ به جای اینکه تابع نفس باشد، تابع خدا باشد و خداوند را در وجودش حاکم کند.