اخلاص در عمل

🔺اخلاص در عمل انسان را به سمت خدا پیش می‌برد…

🔸چه بسیارند افرادی که کنج خلوت نشسته و درون خود مشغول عمل صالح هستند و سیر می‌کنند.

🔸چه بسیارند کسانی که در ظاهر اهل عمل هستند اما حرکتی به سوی خداوند ندارند.