چرا باید مقدمات فرج «بلا» باشد؟

نسبت اتفاقات ایام اخیر با امر فرج در چیست؟