برای رفتن راه خدا چه باید کرد؟

این کلیپ را با چشم دل، به قلب خود بنشانیم: