خلق شیطان چگونه با علم و قدرت خداوند سازگاری دارد؟