نقدی بر نظریه رویای رسولانه دکتر سروش (معنای عام کلام الله)