نقدی بر نظریه رویای رسولانه دکتر سروش (معنای خاص کلام الله)