اگر خدا به همه چیز علم دارد چه نیازی به دعاکردن است؟