آیا هر پدیده ای در این عالم علتی برای به وجود آمدنش می خواهد؟