آیا حجیت قرآن فقط برای همان موقعیت تاریخی و جغرافیایی که در آن نازل شده است؟