برخی می‌گویند ما عرصه کار فرهنگی را رها می‌کنیم چون تقوا نداریم!