اگر انسان برهانش درست نباشد در شبهات متزلزل خواهد شد…