پاک شدن گناهان با اشک بر امام حسین تشویق به گناه نیست؟