بیان تعریف از خود توسط اولیاء الهی، نشانه خودستایی است