آیا مرحوم سید هاشم حداد وصیتنامه خود را باطل کردند