چه نیازی به امام هست وقتی می توان با خدا ارتباط برقرار کند؟