چرا در روایات، تبعیت از استاد سلوکی بصورت گسترده مطرح نشده؟