اگر مرحوم حداد تحصیلات حوزوی نداشته چرا بعنوان عارف مطرح شده