اگر جناب سلمان دربالاترین درجه ایمان بودند، پس حضرت علی در چه درجه ای هستند؟