اگر اطاعت محض فقط از ائمه هست،چرا امربه اطاعت از استاد میشود؟