آیا رسیدن به مقام ولایت برای غیر معصوم امکان دارد؟