جامعه اسلامی چه زمانی معنادار می شود؟

جامعه اسلامی چه زمانی معنادار می شود؟
منظور از معنویت و اخلاق چیست؟