❓چرا کشور های غیر اسلامی در مسائل تمدنی از کشورهای اسلامی جلو زدند؟

❓چرا کشور های غیر اسلامی در مسائل تمدنی از کشورهای اسلامی جلو زدند؟

پایه اصلی تمدن سازی چیست؟