چرا در اسلام همه چیز حتی نماز و روزه را می توان خرید