چرا مردان می توانند چند همسر داشته باشند و زنان نه؟