چه عدالتیه که خدا به بعضی همه چیز داده و به برخی هیچ چیز؟