عرفان های نوظهور اوشو، پائولو کوئیلو، یوگا، سای بابا، سرخ پوستی، دالایی لاما