اگر مقدرات در شب قدر رقم میخوره، پس اختیار ما معنی نداره