اگر رزق دست خداست، چرا بعضی انسانها از گرسنگی می میرند؟