اگر در دین اجبار نیست چرا حتما باید دین داشته باشیم؟