آیا بدبختی و مصیبت های آدم ها با عدالت خداوند سازگار است؟