عیار تجربه

🎙 سلسله نشست‌های علمی-تخصصی

موضوع: مرزهای دانش تجربی کجاست؟

❗️آیا واقعاً خورشید مرکز منظومۀ شمسی است؟!
❗️آیا مولکول از اتم، و اتم از هسته و الکترون و نوترون تشکیل شده است؟!
❗️آیا پستانداران از نسل موجودات تک سلولی هستند و به تدریج تکامل یافته‌اند؟!
❗️آیا نور در هر ثانیه، مسافتی حدود 300 هزار کیلومتر را طی می‌کند؟!
❗️ آیا اگر جسمی با سرعت نور حرکت کند، جرمش را از دست می‌دهد؟!
❗️آیا کرۀ زمین در میان انبوه ستارگان بی‌شماری که هزاران برابر زمین‌اند، قرار دارد؟!
❗️آیا از عمر زمین، چندین میلیارد سال می‌گذرد؟ً!